Góc cười

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

BÁO MỚI

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Vui_Cung_World_Cup_2010.swf KD55_Nho_Mai_Khon_Nguoi.swf Bai_ca_thong_nhat__.swf Phong_to_hinh_anh_dai_dien_cac_thanh_vien_01.swf Chucmungnammoi_01.swf Mung_Xuan_Canh_Dan.swf AVSEQ0112.flv AVSEQ01.flv AVSEQ02.flv Chuctet_cuunon2010.swf Pinks_4_320327186_d658bc544c1.jpg Pinks_4_320327186_d658bc544c.jpg Hue_thuong.mp3 08T349.jpg Sample11.swf Happy_new_year1.swf LANH_LUNG.swf

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng các bạn đến với kho tư liệu khối THCS

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:51' 17-12-2008
  Dung lượng: 791.0 KB
  Số lượt tải: 136
  Số lượt thích: 0 người
  Tãm t¾t kiÕn thøc c¬ b¶n vµ h­íng dÉn «n thi häc sinh giái.
  M«n :Hãa häc 9
  -----------------***----------------
  Ng­êi so¹n : NguyÔn Hång Qu©n
  PhÇn I : Ho¸ Häc v« c¬
  Chuyªn ®Ò 1 - Bµi to¸n nhËn biÕt - ph©n biÖt - t¸ch c¸c chÊt .
  A - Bµi to¸n nhËn biÕt , ph©n biÖt c¸c chÊt :
  1) Kim lo¹i :
  - Dïng n­íc nhËn biÕt c¸c kim lo¹i : Li, K , Na ,Ca , Ba (HiÖn t­îng quan s¸t : Kim lo¹i tan dÇn vµ cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra ).
  VD : 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2(
  Ca + 2H2O ( Ca(OH)2 + H2(
  - Thªm tiÕp dung dÞch Na2CO3 (HoÆc sôc khÝ CO2) vµo dung dÞch thu ®­îc cã kÕt tña tr¾ng xuÊt hiÖn th× mÉu ban ®Çu lµ Ca hoÆc Ba , kh«ng cã kÕt tña th× mÉu ban ®Çu lµ K , Li hoÆc Na .
  VD : Ca(OH)2 + Na2CO3 ( CaCO3( + 2NaOH
  Ba(OH)2 + CO2 ( BaCO3( + H2O
  - Dïng dung dÞch kiÒm(®Æc) nhËn biÕt Al , Zn : Al , Zn tan dÇn ,cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra .
  VD : 2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2(
  Zn + 2NaOH ( Na2ZnO2 + H2(
  - Dïng dung dÞch HCl hoÆc H2SO4 lo·ng ®Ó nhËn biÕt kim lo¹i ®øng tr­íc H trong d·y ho¹t ®éng cña kim lo¹i ( Kim lo¹i tan dÇn vµ cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra ).Kim lo¹i ®øng sau H trong d·y kh«ng tan .
  VD : Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2(
  Cu + H2SO4 (lo·ng) ( Kh«ng ph¶n øng
  *L­u ý : - NÕu cã nhiÒu kim lo¹i tan ®­îc trong axit th× tiÕp tôc nhËn biÕt dung dÞch muèi t¹o ra
  - Riªng Fe vµ Al kh«ng tan trong HNO3 , H2SO4 ®Æc nguéi .
  2) Hîp chÊt :
  - Dïng qu× tÝm nhËn biÕt dung dÞch muèi ,axit ,baz¬ : Axit chuyÓn mµu qu× tÝm thµnh ®á ,baz¬ chuyÓn mµu qu× tÝm thµnh xanh ,muèi trung hoµ kh«ng lµm chuyÓn mµu qu× tÝm .
  - Dung dÞch baz¬ lµm dung dÞch Phªnolphtalªin kh«ng mµu thµnh mµu ®á .(L­u ý : Ph­¬ng ph¸p nµy chØ nhËn biÕt dung dÞch baz¬ ) .
  * NhËn biÕt gèc axit :
  - Gèc (=CO3 ,-HCO3 ) + D2 axit (HCl,H2SO4) ( KhÝ kh«ng mµu CO2 tho¸t ra .
  - Gèc (=SO3 ,-HSO3 ) + D2 axit (HCl,H2SO4) ( KhÝ kh«ng mµu,mïi h¾c SO2 tho¸t ra .
  - Gèc (=SO4 ,=CO3 ,H2SO4) + D2 BaCl2,Ba(NO3 )2 ,Ba(OH)2 ( KÕt tña tr¾ng (BaSO4,BaCO3)
  - Gèc (=S) + D2 Pb(NO3)2,Cu(NO3 )2 ( KÕt tña ®en (CuS,PbS)
  - Gèc (-Cl) + D2 AgNO3 ( KÕt tña tr¾ng (AgCl)
  - Gèc ((PO4) + D2 AgNO3 ( KÕt tña vµng (Ag3PO4)
  - Gèc (NH4-) + D2 NaOH ( KhÝ mïi khai bay ra (NH3)
  * NhËn biÕt dung dÞch baz¬:
  - Sôc khÝ CO2 hoÆc dung dÞch Na2CO3 , H2SO4 vµo c¸c dung dÞch .Dung dÞch cã xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng lµ Ca(OH)2 ,Ba(OH)2 ,cßn l¹i lµ NaOH ,KOH kh«ng xuÊt hiÖn kÕt tña .
  VD : Ca(OH)2 + Na2CO3 ( CaCO3( + 2NaOH
  Ba(OH)2 + CO2 ( BaCO3( + H2O
  *NhËn biÕt c¸c kim lo¹i trong muèi :
  - Cho lÇn l­ît c¸c dung dÞch muèi t¸c dông víi dung dÞch baz¬ tíi d­ (NaOH ,KOH) . HiÖn t­îng :
  + Muèi Al (III) ,Zn (II) ( xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng (Al(OH)3,Zn(OH)2 ),sau ®ã kÕt tña tan .
  VD : AlCl3 + 3NaOH ( Al(OH)3( + 3NaCl
  Al(OH)3( + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O
  ZnSO4 + 2KOH ( Zn(OH)2( + K2SO4
  Zn(OH)2( + 2KOH ( K2ZnO2 + 2H2O
  + Muèi Fe (III) ( xuÊt hiÖn kÕt tña n©u ®á (Fe(OH)3).
  + Muèi Fe (II) ( xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng xanh (Fe(OH)2),sau ®ã kÕt tña ho¸ n©u ®á ngoµi kh«ng khÝ (Fe(OH)3). Do cã PT : 4Fe(OH)2( + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3(
  + Muèi Cu (II) ( xuÊt hiÖn kÕt tña xanh lam (Cu(OH)2).
  + Muèi Mg (II) ( xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng (Mg(OH)2).
  + Muèi Ca (II) ,Ba (II) + gèc (=SO4 ,=CO3) ( KÕt tña tr¾ng (CaCO3 ,BaCO3 ).
  *NhËn biÕt «xit :
  - C¸c «xit Na2O , CaO , K2O , BaO tan trong n­íc ë ®iÒu kiÖn th­êng t¹o dung dÞch baz¬ .
  - C¸c «xit Al2O3 , ZnO tan trong dung dÞch baz¬ do cã P¦: Al2O3 + 2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O
  - Riªng (SO2) lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc Br«m (Mµu n©u thµnh kh«ng mµu):
  SO2 + Br2 + 2H2O ( 2HBr + H2SO4 .
  *L­u ý : - §Çu bµi cho mÉu chÊt r¾n tr­íc tiªn cÇn hoµ tan lÇn l­ît c¸c chÊt r¾n vµo n­íc chia t¸ch ra thµnh 2 nhãm tan vµ kh«ng tan .
  - Tr¶ lêi theo thø tù : Thuèc thö sö dông – hiÖn t­îng quan s¸t (mµu s¾c ,mïi vÞ ,kÕt tña) – kÕt luËn tªn chÊt nhËn biÕt – viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng .
  - §èi víi nh÷ng bµi to¸n dïng thuèc thö h¹n chÕ : ChØ ®­îc dïng thuèc thö ®· cho nhËn biÕt chÊt sau ®ã lÊy chÊt võa nhËn biÕt lµm thuèc thö nhËn ra c¸c chÊt cßn l¹i .
  - §èi víi nh÷ng bµi to¸n kh«ng dïng thuèc thö nµo kh¸c : NhËn biÕt b»ng c¸ch cho lÇn l­ît tõng cÆp chÊt ®· ®¸nh sè thø tù ph¶n øng víi nhau tõng ®«i mét ,sau ®ã dùa vµo hiÖn t­îng so s¸nh ( kÕt luËn .
  - Chó ý tr×nh bµy râ thuèc thö lÊy d­ hay võa ®ñ .Tuú vµo yªu cÇu cña tõng bµi mµ cã thÓ cã duy nhÊt 1 hay nhiÒu c¸ch nhËn biÕt ,chó ý hiÖn t­îng cÇn ®ñ râ quan s¸t (mµu s¾c ,mïi vÞ…) ,tr¸nh trïng lÆp.
  ( Bµi tËp vËn dông :
  C©u 1
  Cã 4 lä mÊt nh·n ®ùng 4 chÊt bét mµu tr¾ng gåm : CaO ,Na2O ,MgO,vµ P2O5
  Dïng thuèc thö nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt trªn :
  A. Dïng n­íc vµ H2SO4 B. Dïng H2SO4 vµ phªnolphtalein
  C. Dïng n­íc vµ giÊy qu× tÝm D. TÊt c¶ ®Òu sai
  
  C©u 2
  Cã nh÷ng chÊt r¾n sau : CaO , P2O5 , MgO vµ Na2SO4 .Dïng thuèc thö nµo cã thÓ ph©n biÖt c¸c chÊt trªn :
  A.Dïng axit vµ qu× tÝm B. Dïng H2SO4 vµ phenolphtalein
  C. Dïng n­íc vµ qu× tÝm D. Dïng dd NaOH
  
  C©u 3
  Cho hçn hîp chÊt r¾n gåm : Al2O3 ,Fe2O3 ,,BaO . §Ó nhËn biÕt sù cã mÆt cña 3 chÊt r¾n trong hçn hîp cÇn :
  A. dd NaOH vµ H2SO4 B. H2O ,NaOH vµ HCl
  C. Qu× tÝm vµ Ba(OH)2 D. C¶ A,B,C
  
  C©u 4
  Cã 4 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ,mçi lä ®ùng mét dung dÞch kh«ng mµu lµ : HCl ,HNO3 ,H2SO4 ,H2O
  H·y chän thuèc thö ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn :
  A. Dïng giÊy qu× tÝm B. Dïng qu× tÝm vµ dung dÞch BaCl2
  C. Dïng dd BaCl2 ,dd AgNO3 vµ giÊy qu× tÝm D. TÊt c¶ ®Òu sai
  
  C©u 5
  Cã 4 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ,mçi lä ®ùng mét dung dÞch muèi lµ clorua ,sunfat ,nitrat ,cacbonat cña c¸c kim lo¹i Ba , K Mg , Pb . H·y chän thuèc thö ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn :
  A.Dïng dung dÞch NaOH vµ GiÊy qu× tÝm B. Dïng dung dÞch HCl vµ Phenolphtalein
  C. Dïng dung dÞch Na2SO4 D.Dïng dung dÞch NaOH ,dung dÞch Na2S ,dung dÞch HCl
  
  C©u 6
  Cã 5 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ,mçi lä ®ùng mét dung dÞch kh«ng mµu lµ :NaOH ,NaCl ,Na2SO4,NaNO3 ,HCl .Dïng thuèc thö nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt trªn :
  Dïng qu× tÝm vµ dung dÞch BaCl2 B. Dïng qu× tÝm vµ dung dÞch AgNO3
  C. Dïng BaCl2 vµ Phenolphtalein D. Dïng qu× tÝm ,dd BaCl2 ,dd AgNO3
  
  C©u 7
  §Ó ph©n biÖt 2 khÝ : CO2 vµ SO2 cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y :
  A. dd NaOH B. dd Br2 C. dd Ba(OH)2 D. dd CaCl2
  
  C©u 8
  ChØ ®­îc dïng kim lo¹i ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau : HCl , KOH , Ba(NO3)2 , CuSO4 , NaCl .
  
  C©u 9
  Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c ,h·y nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n chøa c¸c dung dÞch sau : Ba(OH)2,H2SO4,Na2CO3,NaCl,HCl.
  
  C©u 10
  Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c ,h·y nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n chøa c¸c dung dÞch sau :
  Ba(OH)2 , Na2SO4 , Na2CO3 , MgCl2 , HCl , AlCl3 .
  
  C©u 11
  ChØ ®­îc dïng kim lo¹i ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau : HCl ,KOH,AgNO3 ,CuSO4 ,NaCl.
  
  C©u 12
  B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c hçn hîp sau :
  a. A ( Fe, FeO ) ; B ( Fe, Cu ) ; C( FeO ,CuO)
  b. X ( H2 ,CO2 ) ; Y( CO2 ,C2H4 ) ; Z ( CH4 ,C2H4)
  
  C©u 13
  ChØ ®­îc dïng qu× tÝm ,h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau : HCl, H2SO4 ,Ba(OH)2 ,NaOH ,NaCl
  
  C©u 14
  ChØ ®­îc dïng n­íc ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n sau: NaOH , Al , FeCl3 , MgCl2
  
  C©u 15
  B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ,h·y ph©n biÖt c¸c lä mÊt nh·n chøa :
  C¸c dung dÞch : NaOH ,Ba(OH)2 ,K2SO4 ,KCl, KNO3
  C¸c chÊt r¾n : P2O5 ,NaOH ,CuO, Fe2O3
  C¸c khÝ : CO2 , SO2 ,N2 ,HCl ,H2S.
  
  C©u 16
  ChØ dïng thªm c¸ch ®un nãng nhËn biÕt c¸c dung dÞch : NaHSO4 ,KHCO3 ,Mg(HCO3)2 ,Na3SO3 , Ba(HCO3)2 .
  
  C©u 17
  Cã 2 lä ®ùng dung dÞch kh«ng nh·n lµ NaOH vµ AlCl3 ®Òu kh«ng mµu .Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt lä nµo ®ùng chÊt g× ?
  
  C©u 18
  ChØ ®­îc dïng thªm mét chÊt h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c chÊt trong d·y sau :
  a) C¸c kim lo¹i : Al , Mg , Ca , Na .
  b) C¸c dung dÞch : NaCl , CaCl2 , AlCl3 , CuCl2 .
  c) C¸c chÊt bét : - CaO , MgO , Al2O3
  - K2O , CaO , Al2O3 , MgO.
  - Mg , Al , Al2O3 .
  
  C©u 19
  B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt 3 mÉu hîp kim trong c¸c tr­êng hîp sau:
  a. Al-Fe ; Al-Cu ; Cu-Fe
  b. Mg –Al ; Mg – K ; Mg - Ag .
  
  C©u 20
  ChØ dïng khÝ CO2 vµ H2O.Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c gãi bét tr¾ng mÊt nh·n sau:
  BaO , BaSO4 , BaCO3 , Na2SO4 , Na2CO3 , Al2O3 .
  
  C©u 21
  Cã 3 lä ®ùng 3 hçn hîp d¹ng bét : (Al + Al2O3) ; (Fe + Fe2O3) ; (FeO + Fe2O3) .Dïng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt chóng.
  
  C©u 22
  Tr×nh bµy c¸ch ph©n biÖt c¸c chÊt bét r¾n sau : Natri sunfat, Natri cacbonat , Th¹ch cao sèng , ®¸ v«i b»ng c¸ch dïng tiÕt kiÖm thuèc thö nhÊt .
  
  C©u 23
  Cã 6 lä mÊt nh·n sau : Na2CO3 , NH4Cl , MgCl2 , AlCl3 , FeSO4, Fe2(SO4)3 .ChØ ®­îc dïng dung dÞch NaOH lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt lä nµo ®ùng dung dÞch g× ?
  
  C©u 24
  Cã 4 èng nghiÖm ,mçi èng chøa mét dung dÞch muèi (kh«ng trïng kim lo¹i vµ gèc axit ).BiÕt c¸c kim lo¹i trong muèi lµ : Ba , Mg , K , Pb vµ c¸c gèc axit lµ clorua ,sunfat ,nitrat ,cacbonat.
  a. X¸c ®Þnh dung dÞch muèi trong mçi èng nghiÖm ?Gi¶i thÝch.
  b. Nªu ph­¬ng ph¸p ph©n biÖt 4 èng nghiÖm kh«ng nh·n chøa c¸c dung dÞch muèi trªn, víi ®iÒu kiÖn chØ dïng nhiÒu nhÊt 2 thuèc thö .
  
  Avatar
  Không ngủ đi. ăn cơm rồi chứ?
   
  Gửi ý kiến